4.4 అంతర ద్రవాభిసరణ, బాహ్య ద్రవాభిసరణ, పాక్షిక పారగమ్య త్వచం, జీవులలో ద్రవాభిసరణ ప్రాముఖ్యత

Click here for  TextBook

Click here for  Assessment Sheets / Practice Sheets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *